Onze rechtsgebieden

ARBEIDSRECHT | ONDERNEMINGSRECHT | PERSONEN EN FAMILIERECHT | JEUGDRECHT | VERBINTENISSENRECHT

Personen en familierecht

Helaas strandt 40% van alle relaties, hetgeen vaak met de nodige gevolgen gepaard gaat. Of het nu gaat om een echtscheiding, het beëindigen van een geregistreerd partnerschap of hulp bij het regelen van een scheiding wanneer u niet gehuwd bent, de advocaten van ons kantoor kunnen u daarin bijstaan.
Wij brengen samen met u uw rechten en verplichtingen in kaart en begeleiden u in het proces om de (echt)scheiding zo goed mogelijk te regelen. Wij zijn vakkundig, oplossingsgericht, maar ook daadkrachtig en strijdvaardig waar nodig.

Indien u meer informatie wenst, kunt u contact opnemen met kantoor.

Er bestaan twee soorten onderhoudsverplichtingen: kinder- en partneralimentatie.
Kinderalimentatie vloeit voort uit de onderhoudsplicht die (stief)ouders hebben jegens hun kinderen. Als u uit elkaar gaat en u heeft minderjarige kinderen, dan dient u financiële afspraken te maken over de kosten van de verzorging en opvoeding van de kinderen. Wij kunnen u helpen met het berekenen van de kosten van de kinderen, hoe die kosten verdeeld moeten worden en wat het uiteindelijke bedrag is waar u recht op heeft dan wel dient te betalen aan de verzorgende ouder.

Als u gehuwd bent geweest of het partnerschap heeft laten registeren, dan vloeit uit de daardoor ontstane lotsverbondenheid een recht of verplichting op tot partneralimentatie voort. Wij kunnen u bijstaan bij het in kaart brengen van de duur en de hoogte van een dergelijke verplichting/recht en onderzoeken of er een reden voor wijziging van een overeengekomen of vastgesteld bedrag is. Ook kunnen wij u begeleiden bij onderhandelingen hierover met uw ex-partner en/of het procederen hieromtrent. Voor vragen of informatie kunt u contact met ons opnemen. Wij hebben ruime ervaring hierin en kunnen u deskundig bijstaan.

Indien u meer informatie wenst, kunt u contact opnemen met kantoor.

Het uitgangspunt in de wet is dat u als ouders samen met het gezag over uw kind(eren) bent belast. Ouderlijk gezag geeft u een stem in belangrijke beslissingen die uw kind aangaan, zoals bijvoorbeeld de schoolkeuze, verhuizing of beslissingen inzake een medische behandeling.

Over een kind dat wordt geboren tijdens het huwelijk/geregistreerd partnerschap ontstaat het gezamenlijk gezag van rechtswege. Als er geen sprake is van een huwelijk/geregistreerd partnerschap dan dient naast de erkenning van het kind ook het gezamenlijk gezag te worden bewerkstelligd. Zowel de erkenning als het bewerkstelligen van het gezamenlijk gezag kan met toestemming van de gezaghebbende ouder eenvoudig worden geregeld. Als de gezaghebbende ouder medewerking aan het bewerkstelligen van de erkenning en/of het gezamenlijk gezag weigert, kan er een procedure bij de rechtbank worden gestart.

Bij problemen over de uitoefening van het gezamenlijk gezag, zoals bijvoorbeeld het aanvragen van een paspoort of het verkrijgen van toestemming om naar het buitenland te reizen, kan er een procedure worden gestart om het geschil te beslechten.

In vergaande probleemsituaties omtrent het gezag kan er een verzoek tot eenhoofdig gezag bij de rechtbank worden ingediend.

In kwesties betreffende de erkenning, het gezag en geschillen met betrekking tot het gezag kunnen wij u bijstaan.

Indien u meer informatie wenst, kunt u contact opnemen met kantoor.

Iedere ouder heeft in principe recht op omgang met zijn/haar kind, tenzij de rechter anders heeft bepaald.

Bij een scheiding of het verbreken van een relatie wordt er van ouders verwacht dat zij samen tot een zorg/omgangsregeling komen. De zorg/omgangsregeling wordt vastgelegd in een ouderschapsplan.

Als ouders er samen niet uitkomen of er sprake is van een geschil over de bestaande zorg/omgangsregeling dan bestaat de mogelijkheid hierover een een procedure te starten bij de rechtbank.

Indien u een probleem heeft over de zorg/omgangsregeling, dan kan ons kantoor u bijstaan door u te adviseren of door verdergaande maatregelen namens u te treffen.

Indien u meer informatie wenst, kunt u contact opnemen met kantoor.

Jeugdrecht


Ondertoezichtstelling

Als een kind ernstig in zijn/haar ontwikkeling wordt bedreigd, dan kan de rechter een kind onder toezicht stellen (OTS). Deze kinderbeschermingsmaatregel is pas aan de orde als de rechter van oordeel is dat het gezin niet of onvoldoende vrijwillig meewerkt aan verbetering van de situatie.

Is uw kind onder toezicht gesteld of dreigt dit te gaan gebeuren dan kunnen wij u hierin bijstaan, adviseren en begeleiden.

Indien u meer informatie wenst, kunt u contact opnemen met kantoor.

Uithuisplaatsing

De rechter kan een kind naast deze onder toezicht te stellen ook uit huis plaatsen. Voor u als ouder(s) is dit uiteraard heel ingrijpend. Een uithuisplaatsing duurt maximaal 1 jaar, maar na een jaar kan de rechter de uithuisplaatsing op verzoek van de gecertificeerde instelling verlengen als hij dit nodig acht.

Ook bij een uithuisplaatsing biedt ons kantoor u deskundige bijstand, advies en begeleiding.

Indien u meer informatie wenst, kunt u contact opnemen met kantoor.

Arbeidsrecht

Bijna iedereen heeft in het dagelijks leven te maken met arbeidsrecht, bijvoorbeeld door het aangaan van een arbeidsovereenkomst, bij problemen met uw werknemer of werkgever, of wanneer u geconfronteerd wordt met ontslag.

Ons kantoor treedt zowel voor werkgevers als werknemers op. Dat houdt preventief advies in, zoals het up to date houden van arbeidsovereenkomsten en bijvoorbeeld het personeelshandboek, maar ook het adviseren bij ontslag en bijstaan in procedures.

Het arbeidsrecht is voortdurend aan verandering onderhevig. Ons kantoor informeert cliënten over deze ontwikkelingen, zodat zij altijd op de hoogte zijn.

Indien u vragen heeft of meer informatie wenst, kunt u contact opnemen met kantoor.

Verbintenissenrecht

Het verbintenissenrecht, ook wel contractenrecht, is een breed rechtsgebied dat regelt welke verplichtingen partijen tegenover elkaar hebben. Het gaat daarbij echter niet alleen verbintenissen die partijen zelf zijn aangegaan, maar ook om verbintenissen die uit de wet voortvloeien.

Wanneer één van de partijen zich niet aan de gemaakte afspraken of verplichtingen houdt, dan kunnen er problemen ontstaan. Bijvoorbeeld over het niet voldoen aan een betalingsverplichting, maar ook over de uitleg van een overeenkomst en de vraag of er wel deugdelijk is nagekomen.

Om dergelijke problemen te voorkomen kunnen wij u helpen bij het opstellen van contracten en algemene voorwaarden waarin afspraken duidelijk worden geformuleerd. Ook kunnen wij ook bestaande contracten controleren. En als een partij een contract niet correct naleeft, kunnen wij u helpen om deze partij te bewegen de afspraken alsnog na te komen.

Neemt u gerust contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Incassorecht

Indien u een vordering op een (natuurlijk of rechts-) persoon heeft, maar deze weigert om tot betaling over te gaan, dan is een brief van een advocaat vaak al voldoende om deze toch tot betaling te bewegen. Wij kunnen dit voor u verzorgen. Indien een brief niet voldoende is, kunnen wij u voorzien van nadere adviezen en begeleiding.

Mocht u een bedrijf zijn met meerdere debiteuren, dan kunnen wij uw debiteurenbestand beheren zodat u hiernaar geen omkijken meer heeft. Wij zorgen ervoor dat de debiteuren snel en effectief worden aangeschreven en de betalingstermijnen die gesteld worden houden wij nauwlettend in de gaten. Indien noodzakelijk zal er in overleg met u een procedure gestart worden. De ervaring leert dat hoe sneller openstaande vorderingen worden opgepakt, hoe sneller de debiteur uiteindelijk tot betaling overgaat.

In overleg kunnen wij over dergelijk beheer prijsafspraken maken.

Ook in het geval u wordt aangesproken tot betaling van een vermeende vordering, maar u deze vordering betwist, kunt u ons inschakelen. De rechtmatigheid zal door ons worden beoordeeld en wij kunnen u bijstaan in een eventuele procedure.

Indien u meer informatie wenst, kunt u contact opnemen met kantoor.


Intakegesprek aanvragen?

Voor het aanvragen van een intakegesprek
kunt u tijdens kantooruren telefonisch contact met ons op.
Bel ons op 020-6246360 of stuur een e-mail →